Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Sol·licitud de renovació de llicència del Mercat Municipal

Tramitació

Quin altre tràmit s’ha d’haver fet anteriorment?
Estar al corrent de la taxa Municipal.

Quan de temps triga?
Un mes aproximadament

Quines despeses hi ha?
Cap.

Com es pot fer el pagament?
El pagament de la taxa se farà setmanalment o mensualment segons es tingui autoritzat, i quan estigui fora del termini establert el pagament se farà presencialment a les Oficines de l’Ajuntament.


 

Formes de tramitació

 • Presencial
  Ajuntament de Torrefarrera c/ Major, 35.
  De dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h.

  I demanant cita prèvia al tel: 973.750.001

 • En línia

  El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu el botó tramitar

Documentació que cal aportar

 • Haver cotitzat i estar donat d’alta i al corrent de pagament de la TGSS, durant tot l’any previ al de la renovació de la llicència.
 •  Estar donats d’alta en l’epígraf corresponent de l’Impost d’Activitats Econòmiques i estar al corrent del pagament de la tarifa o, en cas d’estar exempts, estar donat d’alta en el cens d’obligats tributaris.
 •  Complir tots aquells requisits que estableixin les reglamentacions específiques a aplicar als productes que tinguin a la venda.
 •  Disposar de la documentació que acrediti el compliment de la normativa vigent sobre higiene i manipulació d’aliments, si s’escau, per a la venda d’aquells productes que ho requereixin, segons les disposicions vigents
 • Disposar d’assegurança de responsabilitat civil per una cobertura mínima de 150.000€.
 •  En cas de tenir personal assalariat o familiars ajudants, hauran d’aportar el document acreditatiu d’esta donats d’alta i al corrent de pagament de les cotitzacions de la Seguretat Social
 • Estar al corrent de pagament de la taxa municipal. (Sense aquest requisit no s’admetrà la documentació per renovar la llicència).
 • L’Ajuntament es reserva el dret de requerir durant l’any, qualsevol justificant de la documentació anteriorment citada, per comprovar la seva vigència durant l’any.
 • Renovar la llicència dins del termini establert per l’ajuntament.

Els paradistes que no renovin la llicència, dins del termini que marqui l’Ajuntament en cada cas, perdran el dret de renovació i per tant la parada quedarà a disposició de l’Ajuntament . Es tindrà en compte les faltes reiterades al mercat durant l’any, i els rebuts impagats reiteradament.

 

Atenció Ciutadana

Atenció en línia

 • Informació i consultes
 • Incidències i reclamacions

Atenció telefònica

 • Informació i tramitació
 • Incidències i reclamacions

Atenció presencial

 • Oficines d'atenció ciutadana
 • Oficines especialitzades
ajuntament AJUNTAMENT DE TORREFARRERA
C/ MAJOR, 35
25123 TORREFARRERA
LLEIDA
Tel: 973 750 001
Fax: 973 750 441
E-mail: ajuntament@torrefarrera.cat
carpeta ciutadana és un producte de SEMIC Internet