Tràmit informatiu Alta al padró d’habitants

És la sol·licitud d'inscripció al padró municipal d'habitants del municipi de Torrefarrera.
Aquest tràmit es refereix a aquelles persones que, provinents d'un altre municipi de l'Estat espanyol o d'un altre país, sol·liciten l'alta al Padró d'Habitants de Torrefarrera.
Tota persona que viu a Espanya té l’obligació d’inscriure’s al padró del municipi en el qual resideix de forma habitual.

L’empadronament és permanent i s’haurà de mantenir actualitzat quan es produeixi algun dels següents supòsits:
-La persona interessada comunica a l’Ajuntament un canvi de domicili dins del mateix
municipi.

-La persona interessada comunica a l’Ajuntament un canvi de les seves dades
personals.

-La persona interessada canvia de municipi. En aquest cas, s’haurà d’empadronar en el nou municipi.

-En el cas d’estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent, hauran de renovar cada dos anys la seva inscripció al padró.

-En el cas d’estrangers comunitaris, no comunitaris amb permís de residencia permanent, i de règim comunitari amb targeta expedida fa més de cinc anys, hauran de confirmar la seva residència al padró.

-En el cas d’estrangers comunitaris o de Suïssa, Noruega, Islàndia i Liechtenstein, no inscrits en el RCE (registre central d’estrangers), també hauran de confirmar la seva residència al padró.

-En el cas de la NO renovació o NO confirmació dels estrangers, l’Ajuntament podrà iniciar la baixa d’ofici del ciutadà, d’acord amb els procediments legalment establerts.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?
Qualsevol persona major de 18 anys que visqui al municipi de Torrefarrera

Quan ho pot sol·licitar?
És permanent
 

Quin cost té?
És gratuït

Quant de temps tarda la tramitació?
La inscripció es realitza a l'instant

Formes de tramitació

 • Presencial
  Ajuntament de Torrefarrera c/ Major, 35.
  De dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h.

  I demanant cita prèvia al tel: 973.750.001

Documentació que cal aportar

Tots els documents han de ser originals i han d'anar acompanyats d'una fotocòpia.
A) Documents que identifiquen les persones:

-DNI en vigor
-Passaport en vigor
-Permís de residència en vigor
-Targeta d’identitat nacional si són ciutadans de la Unió Europea

 • Empadronament de menors:

-Llibre de família o certificat o partida de naixement en les llengües oficials de l’Estat.
-En cas que el menor disposi de DNI també cal aportar-lo.
-Original del document d’identitat del pare/mare o tutor.
-En cas de separació conjugal, tutela i/o acolliment: resolució judicial, conveni regulador on consti la guàrdia i custodia del menor.
-Si els menors d’edat no s’empadronen amb el pare, la mare o la persona tutora, cal l’autorització específica d’aquests últims. (vegeu models Padró Habitants: núm 1)

 • Empadronament d’ un incapacitat:

-Original del document d’identitat de l’interessat i del tutor o representant legal, i del document que acrediti la representació.

 • Tutela i/o acolliment:

-Resolució judicial on constin aquests supòsits

B) Documents que validen l’habitatge:

 • Si l'habitatge és de propietat:

-S'ha d'aportar l'original i fotocòpia de l'escriptura de propietat de l'habitatge o, en cas de no disposar d'aquest document, la còpia simple.

 • Si l'habitatge és en règim d'arrendament:

-S'ha d'aportar original i fotocòpia del contracte de lloguer vigent, signat pel propietari de l’habitatge i arrendatari.

 • En el cas d'un habitatge on ja figuren persones empadronades:

Si l’habitatge és de propietat: s'ha d'aportar full autorització d’empadronament a tercers.(vegeu models Padró Habitants: núm 3) i còpia escriptura.
Si l’habitatge és de lloguer: s'ha d'aportar full autorització d’empadronament a tercers. (vegeu models Padró Habitants: núm 2) i contracte lloguer.

 • En el cas d’establiments col·lectius(geriàtrics, pensions, residències,...):

-S'ha d'aportar autorització del director o responsable del centre degudament signada i segellada.

L’Ajuntament de Torrefarrera es reserva el dret d’exigir aquella documentació que consideri oportuna per acreditar la veracitat de les dades

Normativa

Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, modificada per la Llei 4/1996, de 10 de gener.

Articles 39 i següent del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Reial Decret 1690/1986, d'11 de juliol, pel què s'aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, modificat pel Reial Decret 2612/1996 de 20 de desembre.

Resolució de 21 de juliol de 1997, de la Subsecretària, per la que es disposa la publicació de la resolució de 4 de juliol de la Presidenta de l' INE i del Director General de Cooperació Territorial, per la que es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre actualització del padró municipal.

Resolució de 9 d'abril de 1997, de la Subsecretaria, per la que es disposa la publicació de la resolució d'1 d'abril, de la Presidenta de l'INE i del Director general de Cooperació territorial per la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió i revisió del padró municipal.

Consultes que ha resolt la Comissió Permanent del Consell d'Empadronament.

Atenció Ciutadana

Atenció en línia

 • Informació i consultes
 • Incidències i reclamacions

Atenció telefònica

 • Informació i tramitació
 • Incidències i reclamacions

Atenció presencial

 • Oficines d'atenció ciutadana
 • Oficines especialitzades
ajuntament AJUNTAMENT DE TORREFARRERA
C/ MAJOR, 35
25123 TORREFARRERA
LLEIDA
Tel: 973 750 001
Fax: 973 750 441
E-mail: ajuntament@torrefarrera.cat
carpeta ciutadana és un producte de SEMIC Internet