Tràmit informatiu Modificació de dades personals al padró

És un tràmit pel qual un resident del municipi de Torrefarrera comunica a l'Ajuntament un canvi en les seves dades personals respecte a les que consten actualment al padró municipal d'habitants. Aquests canvis poden referir-se a nom, cognoms, data de naixement, nivell d'estudis, municipi de naixement, nacionalitat, sexe.

L’empadronament és permanent i s’haurà de mantenir actualitzat quan es produeixi algun dels següents supòsits:

 • La persona interessada comunica a l’Ajuntament un canvi de domicili dins del mateix municipi.
 • La persona interessada comunica a l’Ajuntament un canvi de les seves dades personals.
 • La persona interessada canvia de municipi. En aquest cas, s’haurà d’empadronar en el nou municipi.
 • En el cas d’estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent, hauran de renovar cada dos anys la seva inscripció al padró.
 • En el cas d’estrangers comunitaris, no comunitaris amb permís de residencia permanent, i de règim comunitari , amb targeta expedida fa més de cinc anys, hauran de confirmar la seva residència al padró.
 • En el cas d’estrangers comunitaris o de Suïssa, Noruega, Islàndia i Liechtenstein, no inscrits en el RCE (registre central d’estrangers), també hauran de confirmar la seva residència al padró.
 • En el cas de la NO renovació o NO confirmació dels estrangers, l’Ajuntament podrà iniciar la baixa d’ofici del ciutadà, d’acord amb els procediments legalment establerts.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?
Qualsevol persona major de 18 anys que visqui al municipi de Torrefarrera

Quan ho pot sol·licitar?
És permanent

Quin cost té?
És gratuït

Quant de temps tarda la tramitació?
La inscripció es realitza a l'instant

Formes de tramitació

 • Presencial
  Ajuntament de Torrefarrera c/ Major, 35.
  De dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h.

  I demanant cita prèvia al tel: 973.750.001

Documentació que cal aportar

Original de la documentació que acrediti el canvi de les dades que consten al padró municipal d’habitants.

L’Ajuntament de Torrefarrera es reserva el dret d’exigir aquella documentació que consideri oportuna per acreditar la veracitat de les dades 

Normativa

Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, modificada per la Llei 4/1996, de 10 de gener.

Articles 39 i següent del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Reial Decret 1690/1986, d'11 de juliol, pel què s'aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, modificat pel Reial Decret 2612/1996 de 20 de desembre.

Resolució de 21 de juliol de 1997, de la Subsecretària, per la que es disposa la publicació de la resolució de 4 de juliol de la Presidenta de l' INE i del Director General de Cooperació Territorial, per la que es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre actualització del padró municipal.

Resolució de 9 d'abril de 1997, de la Subsecretaria, per la que es disposa la publicació de la resolució d'1 d'abril, de la Presidenta de l'INE i del Director general de Cooperació territorial per la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió i revisió del padró municipal.

Consultes que ha resolt la Comissió Permanent del Consell d'Empadronament.
 

Atenció Ciutadana

Atenció en línia

 • Informació i consultes
 • Incidències i reclamacions

Atenció telefònica

 • Informació i tramitació
 • Incidències i reclamacions

Atenció presencial

 • Oficines d'atenció ciutadana
 • Oficines especialitzades
ajuntament AJUNTAMENT DE TORREFARRERA
C/ MAJOR, 35
25123 TORREFARRERA
LLEIDA
Tel: 973 750 001
Fax: 973 750 441
E-mail: ajuntament@torrefarrera.cat
carpeta ciutadana és un producte de SEMIC Internet