Tràmit informatiu Certificat d'empadronament familiar de convivència històric

És un document emès per l’Ajuntament de Torrefarrera que certifica de l’antiguitat de l’empadronament de la persona sol·licitant, es a dir; des de la data que es va donar d’alta al municipi de Torrefarrera, juntament amb les persones que conviuen al mateix domicili, tal com està actualment en el padró municipal d’habitants i que actualment continua residint al municipi de Torrefarrera, tal i com consta en el padró municipal d’habitants.

VALIDESA: Depèn de l’administració o lloc on s’hagi de presentar, tot i que amb caràcter general aquest període sol ser d’ un mes.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?
Qualsevol persona major de 18 anys que visqui al municipi de Torrefarrera

Quan ho pot sol·licitar?
És permanent

Quin cost té?
Segons la ordenança vigent

Quant de temps tarda la tramitació?
La inscripció es realitza a l'instant.

Formes de tramitació

 • Presencial
  Ajuntament de Torrefarrera c/ Major, 35.
  De dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h.

  I demanant cita prèvia al tel: 973.750.001

Documentació que cal aportar

L’Ajuntament de Torrefarrera es reserva el dret d’exigir aquella documentació que consideri oportuna per acreditar la veracitat de les dades

Normativa

Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, modificada per la Llei 4/1996, de 10 de gener.

Articles 39 i següent del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Reial Decret 1690/1986, d'11 de juliol, pel què s'aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, modificat pel Reial Decret 2612/1996 de 20 de desembre.

Resolució de 21 de juliol de 1997, de la Subsecretària, per la que es disposa la publicació de la resolució de 4 de juliol de la Presidenta de l' INE i del Director General de Cooperació Territorial, per la que es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre actualització del padró municipal.

Resolució de 9 d'abril de 1997, de la Subsecretaria, per la que es disposa la publicació de la resolució d'1 d'abril, de la Presidenta de l'INE i del Director general de Cooperació territorial per la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió i revisió del padró municipal.

Consultes que ha resolt la Comissió Permanent del Consell d'Empadronament.

Atenció Ciutadana

Atenció en línia

 • Informació i consultes
 • Incidències i reclamacions

Atenció telefònica

 • Informació i tramitació
 • Incidències i reclamacions

Atenció presencial

 • Oficines d'atenció ciutadana
 • Oficines especialitzades
ajuntament AJUNTAMENT DE TORREFARRERA
C/ MAJOR, 35
25123 TORREFARRERA
LLEIDA
Tel: 973 750 001
Fax: 973 750 441
E-mail: ajuntament@torrefarrera.cat
carpeta ciutadana és un producte de SEMIC Internet